5° Kyu Cintura Gialla

 

KIHON

Posizioni  base

(HACHIJI – DACHI – ZENKUTSU – DACHI)
(NEKO – ASH! – DACHI – SHIKO DACHI)

Tecniche

SEIKEN CHOKU -TSUKI

AGE – UKE

MAE – GERI

OI -TSUKI

AGE – UKE

MAE – GERI

GEDAN – BARAI

SHUTO- UKE-CHUDAN

SHUTO – UKE – GEDAN

Posizioni

(HACHIJI – DACHI)

(HACHIJI – DACHI)

(HEISOKU – DACHI)

(ZENKUTSU DACHI)

(ZENKUTSU DACHI)

(ZENKUTSU DACHI)

(ZENKUTSU DACHI)

(NEKO-ASHI- DACHI)

(SHIKO – DACHI)

Altezza

 

 

 

(JODAN&CHUDAN)

1° COMBINAZIONE

4° COMBINAZIONE

TENSHIN JODAN UKE

TENSHIN GEDAN BARAI

KAITEN-TSUKI (JODAN)


(OI-TSUKI-SEIRYUTO)

(MAI-GERI-OI-TSUKI SEIRYUTO)

KUMITE

Nome

KIHON KUMITE

 

KIHON KUMITE

 

 

RANDORI-ICHI-BAN

RANDORI-NI-BAN

Descrizione

ATTACCO: JODAN TSUKI

DIFESA: AGE-UKE

ATTACCO: CHUDAN-TSUKI

DIFESA: GEDAN-BARAI

 

1°COMBINAZIONE: TENSHIN-JODAN.U

4°COMBINAZIONE: TENSHIN-GEDAN BARAI

KATA

Nome

HEIWA-SHODAN

4° Kyu Cintura Arancione

KIHON

Tecniche

JODAN-TSUKI

CHUDAN-TSUKI

SANBON-TSUKI

GYAKU-TSUKI

AGE-UKE

SOTO-UKE

GEDAN-BARAI

SHUTO-UKE

SHUTO-UKE

Posizioni

 

 

 

 

 

 

 

NEKO-ASHI-DACHI

SHIKO DACHI

Altezza

JODAN-TSUKI

CHUDAN-TSUKI

WODAN-CHUDAN-CHUDAN

 

 

 

 

CHUDAN

GEDAN

Combinazioni Lineari

1°COMBINAZIONE: OI-TSUKI-SEIRYUTO

2°COMBINAZIONE: OI-TSUKI-45°-SEIRYUTO

3°COMBINAZIONE: ESCAPE-WAN-UKE-KIZAMI-TSUKI-SEIRYUTO

4°COMBINAZIONE: MAE-GERI-OI-TSUKI-SEIRYUTO

Parate

TENSHIN-JODAN-UKE

TENSHIN-GEDAN-BARAI

Combinazioni Circolari

1°COMBINAZIONE CIRCOLARE: KAITEN-TSUKI-JODAN

Calci

MAE-GERI

MAWASHI-GERI

KUMITE

Nome

RANDORI-ICHI-NO-KATA

KATA

Nome

HEIWA-SHODAN

HEIWA-NIDAN

HEIWA-SANDAN

3°Kyu Cintura Verde

KIHON

Tecniche

JODAN-TSUKI

CHUDAN-TSUKI

SANBON-TSUKI

GYAKU-TSUKI

AGE-UKE

SOTO-UKE

GEDAN-BARAI

SHUTO-UKE

Altezza

 

 

 

 

 

 

 

CHUDAN-GEDAN

Combinazioni Lineari

1°COMBINAZIONE

2°COMBINAZIONE

3°COMBINAZIONE

4°COMBINAZIONE

5°COMBINAZIONE: SPOSTAMENTO 45°SHUTO-GEDAN-MAE-GERI-OI-TSUKI-SEIRYUTO

Combinazioni Circolari

1°COMBINAZIONE CIRCOLARE: KAITEN-TSUKI-JODAN

4°COMBINAZIONE CIRCOLARE: ASHI-BARAI-KAITEN-GERI

Calci

MAE-GERI

MAWASHI-GERI

JOKO-GERI

Parate

TENSHIN-JODAN-UKE

TENSHIN-GEDAN-BARAI

Cadute

UKEMI-CONSCENZA DI YOKO-MAE-USHIRO

KUMITE

Nome

RANDORI-ICHI-NO-KATA

RANDORI-NI-NO-KATA

KATA

Nome

HEIWA 1/2/3

HEIWA-JODAN

2° Kyu Cintura Blu

KIHON

Tecniche

JODAN-TSUKI

CHUDAN-TSUKI

SANBON-TSUKI

GYAKU-TSUKI

AGE-UKE

SOTO-UKE

GEDAN-UKE

SHUTO-UKE

Altezza

 

 

 

 

 

 

 

CHUDAN-GEDAN

Combinazioni Lineari

COMBINAZIONI 1/2/3/4/5

6° COMBINAZIONE: OIKOMI-GYAKU-TSUKI-SEIRYUTO-MAE-GERI-GYAKU-TSUKI-SEIRYUTO

7° COMBINAZIONE: GYAKU-TSUKI-KIZAMI-TSUKI-OI-TSUKI-GYAKU-TSUKI(TSUKI-ASHI)KIZAMI-TSUKI-GYAKU-TSUKI-SEIRYUTO

8° COMBINAZIONE: MAE-GERI(TSUKI-ASHI)MAE-GERI-MAE-TOBI-GERI

Combinazioni Circolari

1° COMBINAZIONE CIRCOLARE: KAITEN-TSUKI-JODAN

2° COMBINAZIONE CIRCOLARE: KAITEN-TSUKI 45°

3° COMBINAZIONE CIRCOLARE: ESCAPE-WAN-UKE-KAITEN-TSUKI 45°

4° COMBINAZIONE: ASHI-BARAI-KAITEN-GERI

Calci (a coppie dimostrando la conoscenza della distanza e del controllo)

MAE-GERI

JOKO-GERI

MAWASHI-GERI

Parate

TENSHIN-JODAN-UKE

TENSHIN-GEDAN-BARAI

TENSHIN-CUDAN-UKE-GYAKU-TSUKI-SEIRYUTO

Cadute

UKEMI(YOKO-MAE-USHIRO)

KUMITE

Nome

RANDORI-ICHI-NO-KATA

RANDORI-NI-NO-KATA

SANBON KUMITE 1

SANBON-KUMITE-NIDAN

JIYU-KUMITE

KATA

Nome

HEIWA 1/2/3/4

HEIWA-GODAN

1° Kyu Cintura Marrone

KIHON

Tecniche

JODAN-TSUKI

CHUDAN-TSUKI

SANBON-TSUKI

GYAKU-TSUKI

AGE-UKE

SOTO-UKE

GEDAN-BARAN

SHUTO-UKE

Altezza

 

 

 

 

 

 

 

CHUDAN-GEDAN

Combinazioni Lineari

COMBINAZIONI 1/2/3/4/5/6/7/8

9° COMBINAZIONE: MAWASHI-GERI-UCHI-GERI-KAITEN-GERI

10° COMBINAZIONE: KANTETSU-GERI-CHUDAN-JOKO-GERI-JODAN-JOKO-GERI

11° COMBINAZIONE: KAKATO-GERI-TSUGHI-ASHI-USHIRO-GERI-CHUDAN-TSUGHI-ASHI-USHIRO-GERI-JODAN

Combinazioni Circolari

COMBINAZIONE CIRCOLARE 1/2/3/4

5° COMBINAZIONE CIRCOLARE: MAWASHI-GERI-UCHI-GERI(KAITEN-GERI)

6° COMBINAZIONE CIRCOLARE: KAITEN-GERI-ASHI-BARAI-URA-MAWASHI

7° COMBINAZIONE CIRCOLARE: ASHI-BARAI-URA-MAWASHI

8° COMBINAZIONE CIRCOLARE: MAWASHI-GERI/URA-MAWASHI

9° COMBINAZIONE CIRCOLARE: 6 KAITEN-TSUKI

10° COMBINAZIONE CIRCOLARE: 6 KAITEN-GERI

11° COMBINAZIONE CIRCOLARE: ASHI-BARAI/URA-MAWASHI(STESSA GAMBA)

Parate

TENSHIN-UKE(JODAN-CHUDAN-GEDAN)

Cadute

UKEMI(YOKO-MAE-USHIRO)

KUMITE

Nome

RANDORI 1/2

RANDORI SAN-NO-KATA

SANBON-KUMITE 1/2/3/4

SANBON-KUMITE-SANDAN

SANBON-KUMITE-YOUNDAN

SANKU-SHODAN-NIDAN-SANDAN(TSUKI)

JIYU-KUMITE

KATA

Nome

HEIWA 1/2/3/4/5 (BUNKAI DI UNO DEGLI HEIWA)

HIJI-NO-KATA